Стратегическо планиране

Управление на проекти

 Финансов мениджмънт

Маркетингови проучвания

Производствени решения

 

За нас

Услуги

Клиенти Ресурси

  Контакти

 
 

Справки

Справки в Търговския регистър

  Достъп до правото на Европейския съюз

Справки по съдебни актове

Справка за валидност на документи за самоличност

Проверка на ЕГН

Справка за социалното ви осигуряване

Справки в Информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН)

Резюмета на МСФО от Deillote - английски език

Инструмент за финансов анализ

Справка за изплатени парични обезщетения и помощи от ДОО чрез НОИ по ЕГН

Справка за изплатени парични обезщетения и помощи от ДОО чрез НОИ по БУЛСТАТ

Вътрешна информация за работните места и работодателите

Проверка на преведени осигурителни вноски

Справка за здравно осигуряване

Справка за гражданска отговорност на автомобил (вкл. Зелена карта) 

Актуалните валутни курсове на БНБ за деня

Транслитерация от кирилица на латиница

Речници

Оксфордски английски тълковен речник

Българо-английски юридически речник (онлайн)

 

Регистри

Европейски регистър на фирмите, регистрирани по ДДС

Европейски регистър на оправомощените лица за оценка на съответствие

Регистър на минималните помощи

Регистър на публичните продажби

Регистър на частните съдебни изпълнители

Публичен регистър на независимите оценители

Регистри на адвокатските съвети(адвокати, младши адвокати, адв. дружества и др.)

Списък с външни експерти за обществени поръчки

Регистър на лицата за сертифициране на сгради

Списък на заличените лица за сертифициране на сгради

Регистър на лицата за обследване за енергийна ефективност

Списък на заличените лица за обследване за енергийна ефективност

Списък на български природозащитни неправителствени организации

Централен професионален регистър на строителя

Списък на регистрираните служби по трудова медицина към МЗ

Регистър на лечебните заведения

Национален регистър за правна помощ

Регистър на "заклетите преводачи"

Регистър на лизензираните одитори от ИДЕС

Сертифицирани фирми по ISO 9001, ISO 14000, ISO 22000, OHSAS 18000 и HACCP

Лицензирани организации за извършване на социални услуги за деца

Единен регистър на медиаторите

Списък на синдиците

Списък на посредниците за наемане на работа

Списък на посредниците за наемане на работа в чужбина и на морски специалисти

Списък на посредниците с прекратена регистрация

Регистър на Центровете за професионално обучение

Регистър на доставчиците на социални услуги

Регистър на Народните читалища

Регистър на административните структури и на актовете на органите на изпълнителната власт

Регистър на патентованите търговски марки (ТМ)

Централен регистър на юридическите лица с нестопанска цел

Регистър на държавната комисия по ценни книжа

Национален концесионен регистър

Регистър на обществените поръчки

 
 

Тук ще добавим и изпратените от Вас линкове към интересни Интернет страници, в които могат да се правят справки, свързани с бизнеса.

       

уеб поща

 

       

ЕР Инфо

Безплатен информационен бюлетин за мениджъри и експерти от МСП и големи предприятия

Изтегли нашите листовки

Финансова стратегия

Обосновка банков кредит

 

Препоръчваме Ви:

Съдебно производство по събиране на вземания от адвокат Цвета Иванова

www.advokat-ivanova.com

Условия за ползване на сайта

Защита на лични данни

 

Следвайте ни в twitter:

Copyright © 2013  ЕР Консулт и мениджмънт ООД

free analytics for godaddy