Стратегическо планиране

Управление на проекти

 Финансов мениджмънт

Маркетингови проучвания

Производствени решения

 

За нас

Услуги

Клиенти Ресурси

  Контакти

 
 

 

ЕР консулт и мениджмънт ООД предоставя консултантски услуги, свързани с идентифициране и разрешаване на проблеми, изготвяне на стратегии, подготовка и изпълнение на проекти. Предлагаме фокусирани бизнес решения, които спомагат за успеха на нашите клиенти.

 

 
 

Стратегическо планиране

 

Стратегията е интегриран план за постигане на определени цели, който е съобразен с уменията на фирмата и с нейните пазари.

 

Изготвяне на стратегически анализи – икономически и отраслови; дългосрочно планиране – развитие на дългосрочна политика и цели; вътрешно фирмени анализи и стратегии за развитие, управленски структури; финансово планиране, развитие на продукти и услуги; диверсификация; придобивания и сливания; търговски и бизнес оценки в т.ч. на капитал и активи за различни потребности.

 

(още)

Управление на проекти

 

Не знаете възможностите за подкрепа на Вашия бизнес?
Не познавате изискванията и особеностите на оперативните програми?

Затруднявате се при оценката на допустимостта за  участие?
Имате нужда от помощ при разработване на проектна документация /бизнес планове, апликационни форми, бюджети и др./?
 

Експертите на ЕР консулт могат да Ви съдействат при:
- Оценка на проектната ви идея

- Разработване на проектно предложение по Оперативните програми на ЕС
- Управлението на проекта

- Провеждане на специализирани обучения в областта на управлението на проекти.
 

 

Финансов мениджмънт

 

Може да разчитате на нас при:

- Финансов анализ на състоянието на фирмата

- Прогнозиране на парични потоци при различни сценарии

- Оценка на чувствителността от лихвения и валутен риск

- Оценка на рентабилността от даден проект

- Избор между няколко източника на финансиране

- Съдействие при осигуряване на финансиране
- Капиталово и дългово реструктуриране

Маркетингови анализи

 

"Маркетингът е изкуството да намериш възможности, които да развиеш и да превърнеш в печеливши"

                                                       /Ф. Котлър/

 

Познавате ли предпочитанията на потребителите? Кои са Вашите конкуренти? Какви са пазарните им дялове? Кои са конкурентните им предимства? Какви са тенденциите и потенциала на пазара? Нужни ли са Ви контакти на потенциални купувачи?


Пазарната информация е необходимо условие за успеха на всеки бизнес.

 

  Производствени решения

 

“Вместо да преследвате бърза еднократна печалба, поставете си като постоянна цел усъвършенстването на продуктите и услугите, за да станат те конкурентноспособни и да се търсят през продължителен период от време”.
Управленски принцип на Деминг

 

Можем да ви съдействаме в следните направления:

- Организация на производството
- Оптимизиране на производствени процеси
- Разработване на системи за управление на качеството (СУК), съгласно ISO 9001:2008
 

(още)

       

уеб поща

 

       

ЕР Инфо

Безплатен информационен бюлетин за мениджъри и експерти от МСП и големи предприятия

Изтегли нашите листовки

Финансова стратегия

Обосновка банков кредит

 

Препоръчваме Ви:

Пререгистрация на търговски дружества от адвокат Цвета Иванова

www.advokat-ivanova.com

Условия за ползване на сайта

Защита на лични данни

 

Copyright © 2011 ЕР Консулт

free analytics for godaddy